.... a base coat of white Sikkens applied

whitebase

copyright © 2007-2018 Monika & Matthias Sieber