Fresh air intake (outside)

fresh air intake outside

copyright © 2007-2018 Monika & Matthias Sieber