Fuel lines at wing root

fuel lines at wing root

copyright © 2007-2017 Monika & Matthias Sieber