Lower panel finished

Lower panel finished

copyright © 2007 - 2020 Monika & Matthias Sieber