Original 1949 paint scheme

original 1949 paint scheme

copyright © 2007-2018 Monika & Matthias Sieber