The first of 6 coats of Poly-Spray

polyspray

copyright © 2007-2017 Monika & Matthias Sieber