The first of 6 coats of Poly-Spray

polyspray

copyright © 2007-2018 Monika & Matthias Sieber