Two-tone instrument panel

panelcolors

copyright © 2007-2017 Monika & Matthias Sieber