Two-tone instrument panel

panelcolors

copyright © 2007-2018 Monika & Matthias Sieber