Windshield installed

windshield installed

copyright © 2007-2017 Monika & Matthias Sieber