Windshield installed

windshield installed

copyright © 2007-2018 Monika & Matthias Sieber