Baffles from left rear

Baffles from left rear

copyright © 2007-2017 Monika & Matthias Sieber