Baffles from left rear

Baffles from left rear

copyright © 2007-2018 Monika & Matthias Sieber