Installation of baffles

Installation of baffles

copyright © 2007-2017 Monika & Matthias Sieber