Installation of baffles

Installation of baffles

copyright © 2007-2018 Monika & Matthias Sieber